x

=
W

A
F

Đ
KBC Split
C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija

(init) Hero item

(init) Hero item

C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija

Financiranje projekta: Projekt je sufinancirala Europska unija - NextGenerationEU iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
Korisnik projekta: Klinički bolnički centar Split
Razdoblje provedbe Projekta: od 01.08.2021. do 31.12.2023.
Ukupna vrijednost projekta: 9.954.210,63 EUR (75.000.000,00 kn)
Iznos EU potpore: 7.963.368,50 EUR (60.000.000,00 kn)

O projektu

Kroz projekt Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split podići će se kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite, sigurnost bolesnika pri kirurškom liječenju, digitalizirati zdravstvene usluge i procesi, osigurati transparentnost u pružanju zdravstvene usluge, optimizirati resursi bolničkog sustava, te osigurati buduća financijska stabilnost zdravstvenog sustava.

U okviru investicije provoditi će se projektne aktivnosti kako slijedi:

  1. Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana na lokalitetu Firule
  2. Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana na lokalitetu Križine
  3. Nabava i stavljanje u funkciju robotskog sustava na lokalitetu Firule

Digitalnom tranzicijom, integracijom i robotskom kirurgijom promijenit će se dosadašnji način liječenja na način da će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, podići sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, čime će se osnažili i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i modernizirati zdravstvene usluge bez papira.

Nadalje, svi pacijenti će imati mogućnost operirati se na minimalno invazivan način. Naime, u sadašnjim okolnostima, neki pacijenti zbog nedostatka resursa niti ne mogu biti podvrgnuti minimalno invazivnim operacijskim zahvatima. Promijenit će se i način obrazovanja liječnika na izobrazbi (specijalizaciji, usavršavanju). Boljim uvjetima za izvođenje operacijskih zahvata postići će se veći radikalitet zahvata kod malignih bolesti i samim time će se poboljšati ishodi liječenja. Ovakva digitalizacija i integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija omogućit će i jačanje telemedicine i učenje na daljinu u području kirurgije. Telemedicinom i učenjem na daljinu promijenit će se dosadašnji uobičajeni načini obrazovanja liječnika i smanjiti troškovi obrazovanja.

Sve navedeno će se provoditi u digitaliziranim, integriranim operacijskim dvoranama i dvorani s robotskom kirurgijom. Operacijske dvorane sastavni su dio i najuže povezane s ostalim dijelom Klinike za kirurgiju. U ovako opremljenim operacijskim dvoranama moguće je sve podatke o pacijentu dobiti u realnom vremenu i na zaslonu monitora u samoj operacijskoj dvorani i za vrijeme vršenja operacijskog zahvata. Također, u ovakvim operacijskim dvoranama moguće je tijekom vršenja zahvata imati i sav slikovni materijal o pacijentu dostupan na zaslonu monitora a što je od velike važnosti za sigurnije i uspješnije izvođenje operacijskih zahvata. Nadalje, integracija omogućuje da se u istoj dvorani koriste i drugi neophodni dijagnostički i terapijski uređaji, koji se također uključuju u integrirani sustav operacijske dvorane. Robotskom kirurgijom se provode minimalno invazivni zahvati, a pokreti instrumenata su omogućeni poput pomicanja ruku operatera, čime se operacijski zahvati izvode puno lakše i preciznije. Ovakvim pristupom promijenit će se i udio broja minimalno invazivnih operacijskih zahvata, smanjit će se kirurški stres kod bolesnika, poboljšati ishodi liječenja na račun manjeg pobola i smrtnosti, smanjiti broj dana liječenja i smanjiti troškovi liječenja. Projekt je usmjeren na izazove i potrebe za ulaganjima povezanim sa zelenom i digitalnom tranzicijom, što će imati trajni učinak na konkurentnost, produktivnost i otpornost zdravstvenog sustava, obrazovanje i vještine medicinskog osoblja, istraživanje i inovacije, pametni, održivi i uključivi rast te stabilnost financijskog sustava.

ngeu1

Vezane novosti

Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.