x

=
W

A
F

Đ
KBC Split
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.​

C5.1. R5-I1 Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split

Investicijom Digitalizacijska integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija u KBC Split promijenit će se dosadašnji način liječenja na način da će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, podići sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, čime će se osnažili i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i modernizirati zdravstvene usluge bez papira.

Pacijenti će imati mogućnost podvrgnuti se minimalno invazivnim operacijskim zahvatima. Promijenit će se i način obrazovanja liječnika na izobrazbi (specijalizaciji, usavršavanju). Boljim uvjetima za izvođenje operacijskih zahvata postići će se veći radikalitet zahvata kod malignih bolesti i samim time će se poboljšati ishodi liječenja.

Ovakva digitalizacija i integracija operacijskih dvorana i robotska kirurgija omogućit će i jačanje telemedicine i učenje na daljinu u području kirurgije. Telemedicinom i učenjem na daljinu promijenit će se dosadašnji uobičajeni načini obrazovanja liječnika i smanjiti troškovi obrazovanja.

Pročitaj više
Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026.​

C5.1. R1-I4 Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split

Investicija Digitalna slikovna dijagnostika KBC Split unaprijedit će zdravstvenu skrb na području prevencije, liječenja i dijagnostike bolesti, a posebice raka. Dodatno će se skratiti liste čekanja, unaprijediti kvaliteta i sigurnost pacijenata, povećati transparentnost u liječenju, kontrola troškova i zdravstvenih ishoda.

Cilj je konsolidirati i osnažiti ključne resurse zdravstvene infrastrukture i modernizirati zdravstvene usluge. Kroz ulaganje će se podići kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije pacijenata, a samim time i poboljšati klinički ishodi obzirom na mogućnosti pravovremene i kvalitetnije dijagnostike, osobito u pedijatrijskih i onkoloških pacijenata.

Projektom će se digitalizirati zdravstvene usluge i procesi, osigurati transparentnost u pružanju zdravstvene usluge, optimizirati resursi bolničkog sustava te osigurati buduća financijska stabilnost.

Pročitaj više

Zadnje novosti vezane uz projekte